Onze school biedt onderwijs en vorming op het gebied van wetenschappen, techniek en de dienstverlenende sector. We streven naar kwalitatief onderwijs vanuit een christelijke inspiratie, met een unieke pedagogische aanpak geïnspireerd door Don Bosco. Ons doel is om jongeren te begeleiden bij hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid kunnen nemen in de complexe maatschappij, en die op een gelovige manier betekenis kunnen geven aan hun leven. Bij Don Bosco Hoboken-Wilrijk staat verbondenheid, vrijheid, zingeving en verantwoordelijkheid centraal. We streven naar een open en betrokken relatie met onze leerlingen en hun ouders.

Don Bosco, een salesiaans opvoedingsproject

Don Bosco Hoboken-Wilrijk heeft Giovanni Bosco als voorbeeldfiguur, gids en tochtgenoot. Het pedagogisch project van Don Bosco is voor onze school leidraad en richtsnoer. Zoals Don Bosco streven we een integrale opvoeding na.

 
Een school

 

Via kwalitatief onderwijs bereiden we jongeren voor op verdere studies en leiden hen op tot vakbekwame volwassenen. Dit doen we door hen uit te dagen in een zowel technisch als didactisch goed uitgeruste leeromgeving. Hierbij hebben we oog voor kansen en begeleiding.

 
Een open huis

 

Alle jongeren zijn welkom op onze school. We bieden hen een plek waar ze geborgen zijn in een warme, veilige sfeer met voldoende structuur. Een plek waar er ook plaats is voor spel, vreugde en feest.

We bieden een open blik op de huidige maatschappij. Op deze manier leren we onze jongeren omgaan met diversiteit en ‘samen-leven’ in verbondenheid.

 
Gebundelde krachten

 

Als tochtgenoten werken we samen vanuit een gedeelde visie om onze missie te realiseren. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen biedt de meeste kans om hetzelfde doel te bereiken. We bundelen onze krachten vanuit ieders deskundigheid, met waardering en zorg voor elkaar.

 
Verbondenheid en relaties

 

Als leraar en opvoeder voelen we ons verbonden met onze leerlingen en hun ouders. We rekenen dan ook op hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
We gaan met hen op regelmatige basis en op transparante wijze in gesprek over de ontwikkeling van de leerling.
We zijn ontvankelijk voor andere culturen en overtuigingen en leren onze jongeren om elkaars cultuur en identiteit te respecteren.

 
Vrijheid en verantwoordelijkheid

 

Als tochtgenoot geven we jongeren vertrouwen om stapsgewijs te groeien vanuit en tot vrijheid.
We bieden kansen en stimuleren leerlingen om verantwoordelijkheid op te nemen om zo te groeien naar zelfstandigheid.
De schoolstructuur en –afspraken resulteren in grenzen die nodig zijn voor een goede schoolwerking en om een veilige thuishaven te garanderen voor iedereen.

 
Inspiratie en zingeving

 

Als school inspireren we elkaar in woord en daad met onze levensvisie en –ervaring. We bieden op verschillende manieren ruimte om in contact te komen met katholieke waarden en helpen iedereen  – in dialoog – een hoopvol en zinvol levensperspectief uit te bouwen.

 
Betrokken en zorgende nabijheid

 

Essentieel in de opvoedingsvisie en –praktijk van een Don Bosco-school is de leerlinggerichte relatie tussen de leraars/opvoeders en de leerlingen.De betrokken, assisterende nabijheid bij de leerlingen en onze open, vertrouwengevende basishouding staan borg voor de ontplooiingskansen van de jongeren.

 
Groeikracht en ontwikkeling

 

Ons onderwijs en onze opvoeding zijn een geleidelijke tocht van talenten ontdekken en talenten ontwikkelen. Met een waarderende benadering en zorg op maat versterken we het zelfvertrouwen van de leerlingen en bevorderen hun groeikracht.

We engageren ons voor kwetsbare jongeren, die veel steun mogen verwachten. De school voert een uitgewerkt, salesiaans zorgbeleid.

Ieder personeelslid investeert op verschillende manieren in zijn eigen groei en ontwikkeling.
Ieder personeelslid volgt geregeld nascholing, zowel binnen zijn vakgebied als binnen het kader van nieuwe pedagogische en didactische evoluties.
We evalueren met regelmaat het onderwijs dat we aanbieden en houden rekening met feedback, verkregen uit bevragingen van leerlingen, ouders en collega’s.