Op 1 september begonnen we met veel goede moed en optimisme aan een nieuw schooljaar. Met mondmaskers, afstand, open ramen en deuren probeerden leraren en leerlingen er het beste van te maken.

De afgelopen weken zijn voor hen niet makkelijk geweest. En toch heeƒt de realiteit ons ingehaald.  Opnieuw staan we voor de uitdaging om het schoolleven te reorganiseren.

In het beste geval schakelt onze school dan op maandag 16 november over naar code oranje. Hiermee volgen we de richtlijnen van de Vlaamse regering en de oproep van de experts om het sociaal contact ook op school drastisch te beperken.

In deze nieuwsbrief leest u heel concreet welke maatregelen er op school genomen worden. Hopelijk vindt u er ook het antwoord op de eventuele vragen die u zich stelt.

Wil u meer informatie of maakt u zich bezorgd? Neem dan gerust contact met ons op. De leerlingbegeleiding, de studieleiders, de adjuncten of ikzelf staan u graag te woord. U kan ons zowel telefonisch als via Smartschool bereiken.

We staan voor een moeilijke tijd, maar samen slaan we ons er wel doorheen.

Hou het goed en gezond!

Veelgestelde vragen

Heeft uw zoon of dochter plots klachten die behoren tot één of meer van de volgende 4 groepen, laat hem/haar dan thuis blijven en neem telefonisch contact op met de huisarts:

 • Koorts 38˚C, tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
 • Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten tellen niet, tenzij de klachten plots verergeren.
 • Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust. Leerlingen die enkel klachten hebben van verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar school.
 • Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

Wanneer uw zoon of dochter ziek is of in quarantaine moet, dan vragen we om meteen de school in te lichten op het telefoonnummer 03 828 00 95. U kan ook een bericht sturen via Smartschool naar de studieleider Marc Van Beneden (eerste graad), Patrick Van Dyck (tweede graad) of Dries Geeraerts (derde graad).

Wanneer uw kind een positief testresultaat krijgt, verwittigt u meteen de school, op het telefoonnummer 03 828 00 95. U kan ook een bericht sturen via Smartschool naar de studieleider Marc Van Beneden (eerste graad), Patrick Van Dyck (tweede graad) of Dries Geeraerts (derde graad).
De school neemt dan onmiddellijk contact op met het CLB die de arts op de hoogte brengen. De CLB-arts zal de contacttracing opstarten. Hierbij brengt de arts de contacten van de besmette leerling binnen de school in kaart. Hij/zij informeert bij de besmette persoon met welke personen hij/zij 2 dagen voor de start van de symptomen of voor de testing op school in contact kwam.
U volgt de richtlijnen van de arts om te bepalen wanneer uw zoon of dochter terug naar school mag komen.

 • U draagt een mondmasker als u uw zoon of dochter naar school brengt of in de school moet
 • Als u in de school moet zijn, reinigt u uw handen bij het binnenkomen.
 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.
 • Ontmoetingen op school gebeuren na afspraak.

Wanneer een leerling besmet blijkt, worden de betrokken leerlingen, ouders en personeelsleden daarvan op de hoogte gebracht.

Op basis van de contact tracing van het CLB wordt bepaald welke personen een hoog risico contact hebben gehad. Dat zijn:
 • personen die gedurende langere tijd (cumulatief meer dan 15 minuten over één dag) én van dichtbij (minder dan 1,5 m) in contact geweest zijn met de besmette persoon zonder een correct gedragen mond- en
 • personen die direct fysiek contact hebben gehad zoals bijvoorbeeld knuffelen;
 • personen die in direct contact (van persoon tot persoon) zijn geweest met lichaamsvloeistoffen van de besmette persoon – bijvoorbeeld speeksel.

Indien uw zoon of dochter een hoog risicocontact had op basis van de bovenstaande voorwaarden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht door de CLB-arts. Uw zoon of dochter moet dan in quarantaine gaan. Vervolgens brengt het CLB de school op de hoogte.  De school bezorgt aan deze leerlingen en hun ouders via Smartschool een brief van een hoogrisicocontact met de richtlijnen en de acties die u dient te ondernemen. Gelieve deze nauw op te volgen gedurende de voorgeschreven periode. Leerlingen in quarantaine kunnen de opdracht krijgen om afstandsonderwijs te volgen.

Op basis van de contact tracing wordt bepaald welke personen een laagrisicocontact hebben gehad. Dat zijn:
 • personen die zich gedurende langere tijd in dezelfde ruimte bevonden, maar daarbij gedurende minder dan een kwartier (cumulatief) op een afstand van minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon. Vbn. zijn de klasgenoten in een klas met vaste plaatsen die niet onmiddellijk voor, achter of naast de besmette persoon
 • personen die langer dan een kwartier (cumulatief over één dag) op een afstand van minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de besmette persoon, maar gedurende de hele tijd een masker over mond en neus hebben

Indien uw zoon of dochter een laagrisicocontact had, krijgt u via Smartschool vanuit de school een brief met richtlijnen van het CLB toegestuurd. Gelieve deze nauw op te volgen tijdens de voorgeschreven periode.

De eerste graad blijft in elke code naar school komen. Tenzij de overheid ons andere maatregelen oplegt.

De tweede en de derde graad stappen in code oranje over naar een bezetting van de helft van de leerlingen. Elke klas wordt in twee gesplitst, een A en een B groep. De ene week komt de A-groep op maandag, woensdagvoormiddag en vrijdag en de B-groep op dinsdag en donderdag. De week nadien wisselt dit om. De adjuncten communiceren via Smartschool aan de leerlingen tot welke groep ze behoren.

Extra-murosactiviteiten blijven opgeschort. Zwemlessen kunnen  doorgaan indien de zwembaden open blijven. In code rood zijn er geen zwemlessen mogelijk. Ook stages kunnen blijven doorgaan zolang het stagebedrijf dit toelaat.

Voor de eerste graad wordt er in code oranje geen afstandsonderwijs voorzien. Deze leerlingen blijven 100% naar school komen. Enkel bij quarantaine kunnen er vanop afstand opdrachten voorzien worden om de langdurige afwezigheid op te vangen.

De leerlingen van de tweede en derde graad zullen voor de dagen dat ze niet naar school komen, werk mee naar huis krijgen of dit terugvinden op Smartschool. De leraars zullen dit in het schoolagenda van Smartschool duidelijk aangeven. Deze opdrachten worden geëvalueerd en krijgen een puntenscore. Ook de eerste graad kan in afstandsleren overstappen indien de cijfers dit vragen.

Net zoals in code geel blijven we inzetten op het voldoende ontsmetten van de handen. Wijs uw kind op de belangrijkheid hiervan. Aan de toegangspoorten en binnen de school zijn voldoende reinigingsunits voorzien. Ook bij het gebruik van materialen en machines van de school wordt extra aandacht gevraagd voor een correcte handhygiëne. Zo vermijden we de transitie van virusdeeltjes via handen en oppervlakten.

Omdat de eerste graad 100% blijft komen, zorgen we voor minder drukte op de speelplaats door de speeltijden en de middagpauze van het tweede jaar te verschuiven. De leerlingen van 2A en 2B hebben vanaf code oranje een kleine pauze van 11u00 tot 11u10 (na het derde lesuur) en van 15u30 tot 15u40 (na het zevende lesuur). De middagpauze verschuift naar 12u50 en eindigt om 13u50.
Voortaan zullen de leerlingen van het tweede jaar hun middagmaal nuttigen in de klas onder toezicht van de leerkracht van het 5de lesuur. Dit van 12u50 tot 13u. Om 13u kunnen de leerlingen van 2A en 2B naar de speelplaats gaan. Voor de leerlingen van 1A en 1B wijzigen de tijdstippen van de pauzes niet. Enkel het gebruik van de refter tussen 12u en 12u50 wordt verder opgesplitst. De leerlingen van 1A en 1B krijgen ook een vaste plaats toegewezen in de refter. (zie schema hieronder)

De leerlingen van de tweede en de derde graad stappen over naar een bezetting van 50%. Dit zorgt automatisch voor minder drukte op de speelplaats. Daarenboven stapt de derde graad ook over naar het systeem van de tweedejaars, zoals hierboven beschreven bij de eerste graad. De pauzes van de derde graad verschuiven dus ten opzichte van de tweede graad.

Ook de leerlingen van de tweede en de derde graad die gebruik maken van de refter, krijgen een vaste plaats toegewezen.

Bij een onverwachte afwezigheid van de leraar zorgt de school voor studiegelegenheid of vervanglessen. Wanneer vooraf bekend is dat leerlingen ten gevolge van een voorziene afwezigheid van de leraar de eerste lesuren geen les hebben, dan kan er beslist worden dat de leerlingen later naar school mogen komen. Wanneer een leraar onverwacht afwezig is, kan de directie leerlingen toestaan vroeger naar huis te gaan. In beide gevallen wordt er naar de leerlingen en de ouders een bericht gestuurd via Smartschool. In uitzonderlijke gevallen kan door de directie beslist worden om leerlingen een halve dag thuis te laten. Ook dan worden ouders en leerlingen op voorhand verwittigd via Smartschool.

Deze extra maatregelen bij afwezige leerkrachten hebben voornamelijk als doel het aantal leerlingen in de studiezaal te beperken.

Het mengen van leerlingen uit verschillende klasgroepen is niet meer mogelijk in code oranje en rood. De ‘klasbubbels’ dienen nu eenmaal gescheiden te blijven. Dit heeft gevolgen voor de flex-werking in de eerste graad, de remediëringslessen begrijpend lezen na de schooluren in 1A en 1B en het studieuur in 1A. Deze initiatieven worden tijdelijk opgeschort. Van zodra we terug in code geel zitten, zullen deze initiatieven terug opgestart worden. De adjunct-directeur zal de betrokken leerlingen en ouders hiervan op de hoogte brengen.

De leerlingen krijgen een vaste plaats. De klasverantwoordelijke bewaart een schema van de toegekende plaatsen in zijn schoolagenda. Vanaf code oranje kunnen vaklokalen niet meer gebruikt worden, met uitzondering van de praktijk– en technieklokalen.

In elk lokaal worden reinigingsproducten voorzien. Verlaat een klasgroep het lokaal, dan worden de tafels en de stoelen ontsmet.

We blijven inzetten op extra ventilatie. De ramen worden regelmatig gedurende een kwartier opengezet. Er wordt vaak lesgegeven met open deur.

Leerlingen en personeelsleden dragen verplicht een mondmasker, ook als ze voldoende afstand kunnen houden. Ook op de speelplaats is het voortaan verplicht een mondmasker te dragen.

Ook buiten de school zijn er door de overheid regels vastgelegd betreffende het dragen van het mondmasker. Wijs uw kind op het naleven van deze regels. Dit is belangrijk om de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Zo is het verplicht om een mondmasker te dragen in de nabije omgeving van de school en op het perron van tram en bus.

In code oranje is het niet meer toegelaten de kleedkamers te gebruiken. Uw kind mag in sportkledij naar school komen indien hij of zij die dag sport heeft. Uw kind brengt wel een extra paar sportschoenen mee dat gebruikt kan worden in de sportzaal.

De lessen lichamelijke opvoeding worden georganiseerd, rekening houdend met een aantal principes van het protocol van de sportsector.  Uiteraard is het goed dat onze leerlingen blijven bewegen. Een wandeling met de klasgroep behoort tot de mogelijkheden.

In code oranje is het gebruik van de kleedkamers volgens de geldende hygiënemaatregelen moeilijk te organiseren. De verschillende praktijkafdelingen zullen klasgroepen verplichten om in werkkledij naar school te komen. Zo wordt het gebruik van de kleedkamers verminderd.

In de praktijk wordt extra aandacht gevraagd voor de hygiënemaatregelen. Dit kan enkel met de medewerking van alle leerlingen en personeelsleden. Na gebruik van een machine of gemeenschappelijk materiaal, is het ieders verantwoordelijkheid deze correct te ontsmetten, alvorens iemand anders hiervan gebruik maakt.