Studieleiders

De studieleiders zijn er voor jou!

Maarten Geeraerts
1ste graad

Patrick Van Dyck
2de graad

Dries Geeraerts 
3de graad

Enkele voorbeelden:

Je ouders wensen een gesprek met de studieleider.

Telefonisch contact opnemen met de studieleider in de school en een afspraak maken, ofwel geven je ouders een briefje mee, dat je dan aan de studieleider overhandigt en waarbij deze dan een afspraak maakt.

Je kan niet naar school komen.
Je wil met een geldige reden de school vroeger verlaten.
Je gaat morgen met een geldige reden later komen.
Je kan/wil aan een bepaalde activiteit niet deelnemen.

Indien mogelijk zal je steeds de studieleider bij voorbaat verwittigen. Elke afwezeigheid dient schriftelijk gewettigd te worden. Voor afwezigheden wegens ziekte van twee of meer dagen is een doktersattest vereist. Afwezigheden gedurende één of meer examens zijn alleen toegestaan omwille van ziekten en kunnen alleen door een doktersattest gewettigd worden. Deze wettigheden dien je zo spoedig mogelijk aan je studieleider te overhandigen en zeker vooraleer je de eerste maal terug in de school verschijnt. Alleen bij voorlegging van een doktersattest kan je vrijgesteld worden van lessen lichamelijke opvoeding.

Je hebt moeilijkheden met je studie, je hebt problemen met een medeleerlingen, je hebt onenigheden met een leraar.

Deze moeilijkheden mag je zeker niet opstapelen of laten aangroeien, doch zo spoedig mogelijk over deze problemen praten met je klasleraar of met je studieleider of met een leraar in wie je veel vertrouwen stelt of met een lid van de directie. Je hoeft hier zeker niet voor verlegen te zijn. Al deze mensen zijn er om je te helpen en zullen dat dan ook graag doen.

Je ouders wensen een gesprek met een leraar.

Je kan eerst contact opnemen met de studieleider en via hem een afspraak maken ofwel rechtstreeks contact opnemen met de leraar. Je studieleider is de persoon die jou de meeste inlichtingen kan geven.