Don Bosco Onderwijscentrum




Lessenrooster Elektrische installaties – Duaal



In het schooljaar 2018 – 2019 starten we met de opleiding ELEKTRISCHE INSTALLATIES DUAAL.

In de opleiding elektrische installaties duaal leert men leidingen en dozen monteren en plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden, en eigen installaties in werking te stellen, conform het AREI.

Je combineert het leren op school én het leren op de werkplek. Zo krijg je een sterke theoretische basis én de nodige dosis praktijkervaring mee. Het traject omvat twee dagen op school en drie dagen op de werkvloer. De begeleiders op het werk bieden meer dan de helft van de leerinhouden aan. De opleidingsduur bedraagt twee schooljaren, je ontvangt een maandelijkse leervergoeding.

De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding ‘Elektrische Installaties Duaal‘. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde. Indien je slaagt voor elektrische installaties duaal behaal je

 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch monteur” niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een beroepskwalificatie “elektrotechnisch installateur” niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur,
 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Industriële elektriciteit
 • in de industrie als elektrotechnisch monteur en/of elektrotechnisch installateur





Lessenrooster Groenaanleg en -beheer – Duaal





In het schooljaar 2018-2019 starten we met de opleiding GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL.

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden.

De opleiding groenaanleg en -beheer duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied land- en tuinbouw.

Het standaardtraject voor de opleiding groenaanleg en -beheer duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer, niveau 2
 • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg, niveau 2

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever. Gezien de verschillende specifieke werkzaamheden binnen deze opleiding groenaanleg en -beheer duaal dient de leerling zijn opleidingstraject te vervullen
in de twee contexten, namelijk enerzijds binnen de context onderhoud/beheer én anderzijds binnen de context aanleg, en moeten deze verschillende aspecten onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende aan bod komen

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Tuinaanleg en -onderhoud
 • in de industrie als medewerker groen- en tuinbeheer en -aanleg





Lessenrooster Lassen-constructie – Duaal





In het schooljaar 2017-2018 starten we met de opleiding LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL.

Deze opleiding situeert zich in het eerste en tweede jaar van de derde graad. In het duale leertraject combineer je het beste van twee werelden: leren op school en leren op de werkplek. De inhoud van de opleiding is identiek aan de voltijdse opleiding. Ook de certificaten die je kan behalen zijn hetzelfde.

Zo krijg je een sterke theoretische basis én een fikse dosis praktijkervaring mee. Twee dagen op school, drie dagen op de werkvloer. Je ontvangt voor deze opleiding een maandelijkse leervergoeding.

Op school krijg je nog steeds algemene vorming en een deel van de theorie mee. Maar ook in de bedrijven krijg je een groot deel van de leerstof. Die wordt gegeven door de begeleiders op de werkvloer. Daardoor heb je een stap voor op je leeftijdsgenoten.

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

 • 2de graad Basis-Mechanica
 • veel interesse voor Lassen-Constructie
 • binnen 20 dagen na inschrijving aan het werk zijn met contract

Voordelen

 • attestering: lassen-constructie duaal, niveau 3
  = 3de graad Lassen-constructie georganiseerd in het voltijds
 • mogelijkheid om deelcertificaten te behalen erkend door de sector
 • praktijkervaring opbouwen en kansen op vast werk

Praktisch

 • 3 dagen praktijk op het bedrijf
 • 2 dagen theoretische/praktische scholing: technische vakken + algemene vorming
 • duur opleiding 2 schooljaren, nadien doorstroming mogelijk naar 7de jaar/diploma
 • gedurende het traject is terugschakeling mogelijk dezelfde opleiding in het voltijds onderwijs
 • leervergoeding voor 5 dagen met een OAO-overeenkomst (€490/€528 per maand)
 • behoud van het kindergeld indien geen extra legale voordelen

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in het 7de jaar specialisatie BSO: Fotolassen
 • in de industrie als lasser-constructeur, kandidaat fotolasser en algemeen onderhoud.





Lessenrooster Logistiek – Duaal






In het schooljaar 2018-2019 starten we met de opleiding LOGISTIEK DUAAL.

De opleiding logistiek duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De opleiding logistiek duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied handel.

Het standaardtraject voor de opleiding logistiek duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie(s):

 • Beroepskwalificatie Magazijnmedewerker , niveau 2
 • Beroepskwalificatie Magazijnier, niveau 3
 • Beroepskwalificatie Bestuurder interne transportmiddelen, niveau 2

In de opleiding logistiek duaal leert men specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en de correcte uitvoering van de coördinatiemaatregelen superviseren die genomen worden door de leidinggevende met als doel de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen,… te garanderen.

Bijkomend bestuurt men een intern transportmiddel en houdt men zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften om laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

 • ofwel houder zijn van een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 
 • ofwel beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam, naargelang van het geval, over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.




Lessenrooster Onderhoudsmechanica auto – Duaal




In het schooljaar 2018-2019 starten we met de opleiding ONDERHOUDSMECHANICA AUTO DUAAL.

Het standaardtraject voor de opleiding onderhoudsmechanica auto duaal leidt tot de onderwijskwalificatie onderhoudsmechanica auto duaal die algemene vorming en de erkende beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (2015 – niveau 3) omvat. In de algemene vorming worden zowel de vakgebonden als de vakoverschrijdende eindtermen meegenomen.

De opleiding opleiding onderhoudsmechanica auto duaal wordt georganiseerd in het eerste en tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs.

De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.​​​​​​​

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

 • De leerling is geslaagd voor de 2de graad van het secundair onderwijs in het aso, kso, tso of bso.
 • Een leerling die niet geslaagd is voor de 2de graad van het secundair onderwijs kan worden toegelaten tot de opleiding na een gunstige beslissing van de klassenraad of het begeleidingsteam. De leerling moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de deeltijdse leerplicht:
  • Of de leerling is 15 jaar en heeft de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet).
  • Of de leerling is minstens 16 jaar

Afgestudeerden kunnen terecht

  • in het 7de jaar specialisatie BSO: Auto-elektriciteit (bij voorkeur TI Don Bosco campus Hoboken)
  • in de industrie als onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen





Lessenrooster Zorgkundige – Duaal






In het schooljaar 2018-2019 starten we met de opleiding ZORGKUNDIGE DUAAL.

De zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening. Hij/ zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder toezicht van de verpleegkundige. Hij/zij wordt betrokken bij het behouden van de verpleegkundig dossier van de zorgvrager. De zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




Toelatingsvoorwaarden

  • De leerling behaalde een van de volgende 3 getuigschriften:

   • Een diploma secundair onderwijs uitgereikt in een opleiding uit het studiegebied personenzorg (tso).
   • Een studiegetuigschrift van de 3de graad secundair uitgereikt in een opleiding uit het studiegebied personenzorg (bso).
   • Een certificaat van verzorgende uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

Inhoud

De verzorgende/ zorgkundige bezit de competenties van de verzorgende zoal uitgewerkt in de desbetreffende opleidingskaart:

 • organiseert de eigen werkzaamheden
 • werkt methodisch
 • werkt in team
 • werkt met en binnen het sociale netwerk van de zorgvrager
 • benadert de zorgvrager empathisch
 • verplaatst de zorgvrager en begeleidt hem bij de beweging conform het zorgplan
 • voert verpleegkundige handelingen uit conform het zorgplan onder supervisie en toezicht van een verpleegkundige
 • dient EHBO toe

Voordelen

 • Je komt 2 dagen per week naar school en je gaat 3 dagen werken.
 • Je komt in een kleine klasgroep terecht waar we vanuit de praktijk de leerstof zullen verwerken.
 • Je wordt betaald voor je gewerkte uren.
 • Je werkt bijna het volledige jaar op dezelfde werkplaats. Je zal dus een lid van het team worden.
 • Na de opleiding zorgen wij ervoor dat je visum als zorgkundige aangevraagd wordt.
 • Indien je al een derde graad bezit kan je ook nog eens je diploma secundair onderwijs behalen.​​​​​​​

Afgestudeerden kunnen terecht

 • in de zorgsector als zorgkundige





Lessenrooster Kinderbegeleider – Duaal






In het schooljaar 2019-2020 starten we met de opleiding KINDERBEGELEIDER DUAAL.

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

 • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
 • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd1 te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten, namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

 

5de jaar6de jaar
Algemene vorming (incl. LO en moderne vreemde talen)77
Godsdienst22
Beroepsopleiding66
Werkcomponent(minstens) 20(minstens) 20




De voorwaarden om bij de start van de opleiding kinderbegeleider duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding kinderbegeleider duaal zich situeert. Deze voorwaarden zijn bepaald in de codex secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs, en meegedeeld bij omzendbrief SO 64;
 • ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding kinderbegeleider duaal.

Bovendien gelden als bijzondere toelatingsvoorwaarden, rekening houdend met beroepsuitoefeningsvoorwaarden, voor de opleiding kinderbegeleider duaal:

 1. medisch geschikt zijn bevonden.
 2. van onberispelijk gedrag zijn. 
 3. in het bezit zijn van een attest van kennis van levensreddend handelen bij kinderen;
 4. achttien jaar worden uiterlijk in het schooljaar waarin met de opleiding wordt gestart.
Inhoud

De opleiding kinderbegeleider duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied personenzorg.

Het standaardtraject voor de opleiding kinderbegeleider duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

 • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
 • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
Voordelen

 • Je komt 2 dagen per week naar school en je gaat 3 dagen werken.
 • Je komt in een kleine klasgroep terecht waar we vanuit de praktijk de leerstof zullen verwerken.
Afgestudeerden kunnen terecht

in de sector als kinderbegeleider